MENIU

Tvarka ir taisyklės

„AVIA SOLUTIONS GROUP“ ARENOS LANKYTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

LANKYTOJAI TURI TEISĘ:

Patekti į areną tik leidus „Avia Solutions Group“ arenos administracijai, o į mokamus renginius – pateikę bilietus arba dokumentus, suteikiančius teisę įeiti;

Užimti „Avia Solutions Group“ arenos salėje/tribūnose tik tas vietas, kurios yra nurodytos jų turimuose bilietuose arba kituose dokumentuose, suteikiančiuose teisę patekti į renginį;

Nustatyta tvarka naudotis „Avia Solutions Group“ arenoje esančiomis rūbinėmis, kavinėmis ir kitomis „Avia Solutions Group“ arenos viešo naudojimo patalpomis;

Elektronines cigaretes ir kitus tabako gaminius rūkyti tik specialiai tam skirtose ir specialiai pažymėtose „Avia Solutions Group“ arenos vietose lauko ir/ ar vidaus teritorijoje;

Patekti į „Avia Solutions Group“ arenoje vykstančius renginius, kuriuose renginio organizatorius nustatė tam tikrus privalomus reikalavimus (aprangos kodas, amžius ir pan.), tik pateikę bilietus ir / arba dokumentus, suteikiančius teisę įeiti, ir / arba atitinkantys nustatytus reikalavimus.

LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA:

Patekti į mokamus renginius be bilietų arba kitų dokumentų, suteikiančių teisę patekti į renginį, jeigu nėra numatyta kita įėjimo į renginį tvarka;

Sporto renginių metu salėje vartoti alkoholinius gėrimus.

Įsinešti į areną:

 • įvairius skysčius, alkoholinius gėrimus, gaiviuosius gėrimus, bet kokius kitus gėrimus, maisto produktus,
 • butelius, puodelius, bet kokios rūšies skardines, taip pat kitus objektus, pagamintus iš plastmasės, stiklo arba bet kurios kitos trapios medžiagos, arba iš bet kokio metalo, „Tetra Pak“ pakuotes,
 • nuodingas, narkotines ir psichotropines medžiagas,
 • ginklus, aštrius daiktus, fejerverkus, signalines raketas, dūmų miltelius, dujų bombas, dujų balionėlius ir purškalus, dažiklius, kitokius ginklus, savigynos priemones, pirotechniką ir sprogstamąsias ar degias medžiagas,
 • rasistinės, ksenofobinės, ekstremalių dešiniųjų, nacionalistinių ir socialistinių idėjų, lytinės diskriminacijos propagandos, taip pat kitą gerai moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančią atributiką ir/ar medžiagą,
 • didelių gabaritų daiktus (vėliavų stiebai, didesnės nei 2 x 1,5 m vėliavos, kopėčios, kėdės, dėžės, didelės rankinės, skėčiai, kosmetinės, kuprinės, lagaminai, sportiniai krepšiai ir kt.). Didelių gabaritų objektu yra laikomas bet koks daiktas, didesnis nei 25x25x25 cm, kuris netelpa ir negali būti laikomas po „Avia Solutions Group“ arenoje esančia kėde,
 • didelį kiekį popieriaus, popieriaus ritinius, skrajutes;
 • profesionalią filmavimo ir fotografavimo įrangą,
 • radijo imtuvus, nešiojamuosius kompiuterius, prietaisus, kuriais informacija būtų platinama internete ir/ar  visuomenės informavimo priemonėse,
 • garsiakalbius, megafonus, sirenas, trimitus ir kitus garsą skleidžiančius prietaisus ar muzikos instrumentus,
 • skraidykles (dronus) bei kitus nuotoliniu būdu valdomus prietaisus,
 • prietaisus su lazeriniais įtaisais, elektrinius žibintuvėlius, savadarbius ir kitus šviesą skleidžiančius prietaisus ar įrenginius,
 • gyvūnus,
 • kitokius daiktus, kuriuos įsinešti draudžia renginio organizatorius, administracija, renginio apsauga, policijos pareigūnai bei kurie gali kelti pavojų ar nepatogumus lankytojui, aplinkiniams, jų turtui, taip pat renginio vykdymui.


Pavojingai elgtis, sukeliant grėsmę sau ir kitiems arenos lankytojams;

Patekti į areną apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių medžiagų;

Mėtyti įvairius daiktus į tribūnas, salę, krepšinio aikštelę bei kitokiais būdais trikdyti normalią renginio eigą;

Deginti ugnį, leisti fejerverkus, raketas, dūmų miltelius, dūmų bombas, kitokią pirotechniką, naudoti degias ar sprogstamąsias medžiagas;

Propaguoti, skleisti ar platinti komercinio/reklaminio turinio arba kenksmingo, agresyvaus, agituojančio, politinio, rasistinio ar religinio pobūdžio medžiagą ir informaciją, įskaitant aprangą.

Be administracijos leidimo patekti ant scenos, lankytis atlikėjų, sportininkų persirengimo kambariuose, užkulisių zonoje, renginių organizatoriaus darbo vietose, tarnybinėse patalpose;

Šauksmais, žodžiais ir/ar kitokiais veiksmais žeminti renginio dalyvių, žiūrovų žmogiškąjį orumą bei ignoruoti elgesio viešose vietose normas;

Be administracijos ar kitų asmenų, atsakingų už viešąją tvarką, leidimo įvažiuoti automobiliais ar kitu transportu į arenos tarnybinę stovėjimo aikštelę;

Gadinti ir laužyti arenos įrangą, apipavidalinimo elementus, inventorių, želdinius.

Į ARENĄ NEĮLEIDŽIAMI ASMENYS:

 • nesilaikantys „Avia Solutions Group“ arenos taisyklių, nuostatų ir tvarkų, taip pat viešosios tvarkos ir geros moralės nuostatų ir reikalavimų,
 • apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų, psichotropinių ir/ar narkotinių medžiagų;
 • „Avia Solutions Group“ arenos valdytojui nurodyti nepageidaujamais renginių organizatorių;
 • „Avia Solutions Group“ arenos administracijos ir/ar kitų tvarką arenoje prižiūrinčių asmenų žiniomis, įvykdę ar įtariami įvykdę viešosios tvarkos pažeidimus, bausti už chuliganišką elgesį, įvykdę ar įtariami įvykdę bet kokius nusikaltimus ar nusižengimus „Avia Solutions Group“ arenoje ar jos prieigose.
 • neatitinkantys renginio organizatorių nustatytų amžiaus reikalavimų ir/ar savo amžiaus nepagrindžia dokumentais;
 • neturintys galiojančio renginio bilieto ar kito patekti į renginį leidžiančio dokumento;
 • bandantys į renginį patekti su padirbtu, suklastotu ar kitokiu negaliojančiu bilietu ar kitu teisę patekti į renginį suteikiančiu dokumentu, taip pat bandantys įsinešti į „Avia Solutions Group“ areną draudžiamų daiktų;
 • savo elgesiu keliantys grėsmę saugumui „Avia Solutions Group“ arenai, jos turtui, kitų lankytojų ir/ar jų turto saugumui..

 

LANKYTOJAI PRIVALO ŽINOTI, KAD:

Dėl saugumo priežasčių „Avia Solutions Group“ arenoje yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti renginį, jo lankytojus bei jų veiksmus.

Kiekvienas „Avia Solutions Group“ arenos lankytojas sutinka, kad jo balsas ir/ar atvaizdas bus neatlygintinai naudojami tiesioginės renginio transliacijos metu, renginio vaizdo įraše, informacijos apie renginį sklaidoje, renginio nuotraukose, talpinant jas internete ar kitoje viešoje erdvėje. Ši medžiaga, „Avia Solutions Group“ arenos valdytojų, renginio organizatorių ar trečiųjų asmenų gali būti naudojama neribotą laiką, laikantis visų Lietuvos Respublikos įstatymų, taikomų šios informacijos naudojimui. Šios taisyklės taikomos visuose renginiuose, vykstančiuose „Avia Solutions Group“ arenoje.


Bet kokį renginių ir sporto varžybų garso, vaizdo įrašą, nuotraukas ar rungtynių rezultatą leidžiama įrašyti ir naudoti tik asmeniniais tikslais. Be „Avia Solutions Group“ arenos valdytojo sutikimo, draudžiama minėtą informaciją apie renginius platinti visuomenei, nepaisant duomenų perdavimo būdo: internetu, per radiją, televiziją, mobiliuoju telefonu, ar kitomis priemonėmis. Taip pat draudžiama kitiems asmenims padėti vykdyti tokią veiklą.

Tik vienas renginio lankytojas gali naudotis 1 (vienu) ir tuo pačiu bilietu vieno renginio metu.

Renginio lankytojai prieš patekdami į „Avia Solutions Group“ Areną gali būti patikrinami apsaugos darbuotojų. Jeigu renginio metu vyksta ši patikra, lankytojas pageidaujantis patekti į „Avia Solutions Group“ areną privalo leisti būti apieškotas, kartu patikrinant jo drabužius, rankinę ir kitus daiktus, kurie apsaugos darbuotojui atrodo pavojingi ar keliantys pavojų.

Tuo atveju, jei bilietas suteikia nuolaidą ar specialias sąlygas tam tikrai lankytojų kategorijai (pvz. senjorai, studentai, neįgalieji ir pan.), taip pat, kai į renginį įleidžiami asmenys nuo tam tikro amžiaus, apsaugos darbuotojas ir/arba kitas aptarnaujantis personalas, turi teisę kartu su bilietu paprašyti pateikti ir asmens dokumentą. Renginio lankytojas atsisakęs pateikti asmens dokumentą, jį tikrinančių asmenų sprendimu gali būti neįleistas į renginį.

„Avia Solutions Group“ arenoje renginio lankytojai ir kiti asmenys privalo vykdyti renginių organizatorių, saugos tarnybos darbuotojų, policijos pareigūnų, ir/ar kitų saugumą ir tvarką užtikrinančių asmenų nurodymus.

Už mažamečių ir nepilnamečių vaikų saugumą ir sveikatą „Avia Solutions Group“ arenoje ir/arba jos prieigose atsako juos lydintis asmenys ir/ar tėvai. Renginio lankytojui ir/ar jo vaikui elgiantis neatsargiai ar netinkamai ir susižalojus ar nukentėjus, „Avia Solutions Group“ arenos administracija ir jos valdytoja neatsako, už šių asmenų patirtą žalą. „Avia Solutions Group“ arena, jos valdytoja ir administracija taip pat neatsako už renginio specifiką, jo turinį ar formatą, taip pat renginio metu naudojamus specialiuosius efektus, renginio garsą, triukšmą ir kitas sąlygas bei neatlygina dėl to atsiradusios žalos. Renginio lankytojui ir/ar jo vaikui sugadinus ar sunaikinus „Avia Solutions Group“ arenos ar kitų lankytojų turtą, šie asmenys (kai žalą padaro vaikai – už juos atsakingi asmenys ir/ar tėvai), privalo atlyginti „Avia Solutions Group“ arenai ir kitiems asmenims jų patirtą žalą.

Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į „Avia Solutions Group“ areną, lankytojas privalo saugoti iki renginio pabaigos.

Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, esant pavojui ar iškilus grėsmei renginio saugumui ar vykdymui, apsaugos darbuotojo, policijos pareigūno, „Avia Solutions Group“ arenos administracijos darbuotojo, ir/ar kito „Avia Solutions Group“ arenoje tvarką prižiūrinčio asmens reikalavimu ar nurodymu, renginio lankytojai gali būti persodinti į kitas nei biliete nurodyta vietas ar išprašyti iš „Avia Solutions Group“ Arenos.

„Avia Solutions Group“ arenos administracija ar kiti atsakingi ar tvarką „Avia Solutions Group“ arenoje palaikantys asmenys, turi teisę neįleisti į „Avia Solutions Group“ areną asmenų ar juos pašalinti iš „Avia Solutions Group“ arenos, jeigu paaiškėja, kad jų turimi bilietai, leidimai ar kiti dokumentai, suteikiantys teisę patekti į „Avia Solutions Group“ areną, buvo perduoti arba parduoti asmenims, neturintiems teisės jais naudotis.

„Avia Solutions Group“ arenoje veikiančiuose baruose parduodami gėrimai užsukamuose plastikiniuose buteliuose gali būti pateikiami be kamštelių, o metalinėse skardinėse ir/arba stikliniuose induose esantys gėrimai perpilti - į viešojo maitinimo įstaigos pasirinktą tarą.

Renginių lankytojų patogumui „Avia Solutions Group“ arenoje gali būti teikiamos rūbinės, daiktų saugojimo, taip pat kitos paslaugos. Šios paslaugos gali būti apmokestinamos. Konkrečius, tuo metu taikomus, paslaugų įkainius galima sužinoti pas konkretų jas teikiantį asmenį.

Perduodami saugojimui drabužius į rūbines, renginio lankytojai turi gauti rūbinės numerėlį.

Ant vienos rūbinės pakabos yra kabinamas tik vienas lankytojo viršutinis drabužis.

Perduodami saugojimui daiktus į daiktų saugojimo spinteles, renginio lankytojai turi gauti spintelės raktą.

Vienoje daiktų saugojimo spintelėje yra talpinami tik vieno lankytojo daiktai.

Pametęs rūbinės numerėlį, lankytojas apie tai privalo nedelsdamas informuoti rūbinės personalą.

Lankytojui, pranešusiam apie rūbinės numerėlio pametimą ar dingimą, saugojimui į rūbinę perduoti drabužiai grąžinami tik visiems kitiems lankytojams išėjus iš „Avia Solutions Group“ arenos (tokiu atveju surašomas atitinkamas dokumentas, kuriame fiksuojamas rūbinės numerėlio pametimas ar dingimas ir lankytojo drabužių grąžinimas).

Už pamestą rūbinės numerėlį ir/ar pamestą daiktų saugojimo spintelės raktą, lankytojas sumoka visą jo kainą, už, kurią jį įsigijo „Avia Solutions Group“ arenos valdytojas.

Rankinės, lagaminai, kepurės, skrybėlės ir kiti panašaus pobūdžio daiktai į rūbines saugoti nepriimami;

Lankytojams nesilaikant šių taisyklių, „Avia Solutions Group“ arenos administracija ir/ar kiti tvarką „Avia Solutions Group“ arenoje  turi teisę pašalinti šiuos asmenis iš „Avia Solutions Group“ arenos. Šiame iš „Avia Solutions Group“ arenos pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus, negrąžinami ir jo patirti nuostoliai nėra atlyginami.

Kiekvienas renginio lankytojas, patekdamas į „Avia Solutions Group“ areną, šiuo savo veiksmu patvirtina, kad yra susipažinęs su „Avia Solutions Group“ arenos elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Asmenys, nesilaikantys šių taisyklių, į „Avia Solutions Group“ areną gali būti neįleidžiami arba, pažeidimams paaiškėjus ar atsiradus vėliau – pašalinti iš „Avia Solutions Group“ arenos be atskiro įspėjimo! Už viešosios tvarkos ir „Avia Solutions Group“ arenos taisyklių pažeidimus asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.